Verplichte waterzuivering per 1 januari 2018

Nog zo'n 4 maanden te gaan en dan geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het te lozen water verwijderen. Bij lozing op het riool of oppervlaktewater moeten de volgende waterstromen gezuiverd worden door een BZG-goedgekeurde installatie:

 • Drainwater
 • Lozing bij teeltwisseling
 • Lozing bij start teelt

Filterspoelwater (als gespoeld met drainwater)

 

Start in 2017 tijdig met besluitvorming

 

 

Zuiveringsplicht voor iedere teler!

Zolang er niet geloosd wordt op de bodem, oppervlaktewater of riolering is er geen probleem. Wordt er geloosd zonder waterzuivering dan wordt het lozingsverbod overtreden. Dan is er een overtreding van de wet economische delicten en bij strafrechtelijke handhaving levert dit stevige boetes op.


De zuiveringsplicht geldt dus voor iedereen! Er bestaan geen uitzonderingen voor:

 • Kleine telers
 • Biologische telers
 • Grondgebonden telers
 • Combinatieteelten

 

Overmacht?

Ook bij overmacht dient via een zuiveringsinstallatie geloosd te worden. U moet dus ook maatregelen nemen om in geval van calamiteiten een tijdelijke opvangvoorziening te hebben. Een calamiteit zoals een breuk van een silo is uiteraard niet te voorzien, maar teveel aan natrium of lozen bij de teeltwisseling wordt niet gezien als calamiteit. Ook een calamiteit zoals een ziekte kan niet "weggeloosd" worden zonder gebruik van een waterzuivering.

 

BZG-erkende installatie

Om te voldoen aan de wettelijke zuiveringsplicht per 1 januari 2018 moet iedere teler beschikken over een officieel erkende installatie. Op 22 december 2016 werd de HortiMaX CleanLite voorzien van het predicaat 'erkende installatie' door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Alle door de BZG gecertificeerde installaties zijn terug te vinden op de BZG lijst.

HortiMaX CleanLite: BZG gecertificeerd!

Voor telers die op zoek zijn naar een individuele oplossing voor het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen is de HortiMaX CleanLite een betaalbare oplossing. De zuiveringsinstallatie kan eenvoudig in iedere situatie ingepast worden. Lek/Habo is o.a. leverancier van de HortiMaX CleanLite en is beschikbaar met oplopende capaciteit vanaf 10 m3 per dag.

Lagedruk UV met waterstofperoxide (H2O2)
De HortiMaX CleanLite maakt gebruik UV licht en  waterstofperoxide. Deze combinatie van technieken zorgt voor een oxiderende werking waardoor gewasbeschermingsmiddelen afbreken.

Meer weten? Bekijk onderstaand de unieke eigenschappen:

BZG gecertificeerde waterzuivering installatie HortiMaX CleanLite

 

Welke vervolgstappen moet u nemen?

Wilt u tijdig investeren en voorzien in een oplossing voor waterzuivering, dan moet u grofweg de volgende stappen nemen:

 1. Bereken uw zuiveringsbehoefte.
 2. Maak een keuze voor een gecertificeerde BZG-installatie
 3. Vraag een offerte aan.

Maak gebruik van de beschikbare fiscale regelingen (MIA en Vamil)

 

Stap 1. Bereken uw zuiveringsbehoefte

U berekent uw zuiveringsbehoefte door de waterstromen in de huidige situatie in kaart te brengen door uzelf bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:

 • Hoeveel water loost u per dag?
 • Zijn er piekmomenten per dag of door het jaar?
 • Hoeveel wordt geloodst tijdens een teeltwisseling?

Wordt afvalwater al ergens opgevangen?

 

Stap 2. Strategie bepalen

De hoeveelheid water die u moet zuiveren voordat u het water loost kan bepalend zijn voor de juiste strategie. Welke mogelijkheden zijn er? Wat kunt u doen:

 1. Besluiten om emissieloos te telen.
 2. Aansluiten bij een waterzuivering collectief. Daarvoor moet u al aangemeld zijn.
 3. Kiezen voor een mobiele oplossing voor waterzuivering.
 4. Kiezen voor een individuele oplossing.

De HortiMaX CleanLite is een van de erkende installaties die door de BZG zijn goegekeurd voor toepassing door telers op hun eigen bedrijf als individuele oplossing. Bent u nog niet bekend met de beschikbare zuiveringstechnieken voor individuele zuiveringsoplossingen, dan is daarvoor voldoende informatie beschikbaar.

 

Stap 3. Vraag offerte aan

Er zijn ongeveer 4000 glastuinbouw-bedrijven die in de komende 9 maanden een oplossing willen hebben. Denkt u eraan dat de handhaving start per 1 januari. U kunt geconfronteerd worden met boetes en dwangsommen. Het is daarom van belang dat u snel besluit en offertes aanvraagt voor de door u gewenste oplossing. Ook al lijkt 1 januari nog ver weg, houdt u rekening met beperkte vraag en langere levertijden indien de tijd verder verstrijkt.

 

Stap 4. Maak gebruik van fiscale regelingen

MIA en Vamil

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-inversteringen (Vamil) zijn fiscale regelingen en bieden ondernemers belastingvoordeel. U investeert fiscaal voordelig in een milieuvriendelijke techniek als deze op de Milieulijst staat die hoort bij fiscale regelingen. MIA en Vamil zijn geen subsidieregelingen.

Budget

Het buget voor MIA bedraagt voor 2017 € 97 miljoen. Voor Vamil is in 2017 € 40 miljoen beschikbaar. Wanneer het budget overschreden dreigt te worden, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar meegenomen mag worden naar een volgend jaar. Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van een dergelijk besluit mogen nog gemeld worden voor MIA\Vamil.

Aanvragen MIA/Vamil:

 • binnen 3 maanden nadat u opdracht gaf (schriftelijk of mondeling).
 • vraagt u aan via MijnRVO.nl. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan.

U vindt meer informatie over het aanvragen van de regelingen op MijnRVO.nl.

Toezicht en handhaving

Landelijk wordt beleid gemaakt voor de zorg van schoon water. De uitvoering van het beleid vindt plaats door Rijkswaterstaat en de waterschappen. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de juiste uitvoering.  Naast de inspectie hebben de waterbeheerders nog diverse handhavingpartners.

Waterbeheerders houden toezicht op een breed scala aan wet- en regelgeving. In de Waterwet zijn duidelijke afspraken gemaakt welke waterbeheerder voor welk water het bevoegd gezag is.
 
Hoe wordt over het algemeen gehandhaafd?
In de nota handhaving Wvo (nu Waterwet) ‘Een kwestie van kunnen, willen en doen’ wordt een overzicht gegeven van de handhaving van de Waterwet. Op deze site wordt een indruk gegeven van de planning & programmeringtoezicht en handhaving.
 
(bron: www.helpdeskwater.nl)

 

Belangrijke data

05 oktober - WaterEvent2017, LTO Glaskracht en Wageningen UR

 

Meer informatie nodig?

Neem gerust contact met ons op!
Aad de Koning - adekoning@lekhabo.nl

Nuttige links

 

 

 

Nieuws