Aardwarmte biedt zekerheid

De Nederlandse glastuinbouw gebruikt voor de levering van warmte (meer dan 98%) aardgas. Dit hoogwaardige aardgas en andere fossiele brandstoffen zijn echter niet onuitputtelijk. Er wordt dan ook gezocht naar ('laagwaardige') alternatieven voor de langere termijn. Ook Overheidsafspraken, zoals bijvoorbeeld reductie van CO2, geschreven in het Kyoto-verdrag, hebben een dwingend effect om alternatieve energiebronnen te zoeken. Tevens hebben de glastuinbouw en de overheid in het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren nog een aantal meetbare (streef)doelen afgesproken, te weten:

  • In 2020 een totale CO2-emissiereductie van minimaal 3,3 Mton CO2 ten opzichte van 1990. Dit is een reductie van 48%. Hiervan wordt door de inzet van WKK zo'n 2,3 Mton door de glastuinbouw op nationaal niveau gerealiseerd en circa 1 Mton gerelateerd aan de teelt;
  • 2% energie-efficiëntieverbetering per jaar tot aan 2020;
  • 20% duurzame energie in 2020;
  • 700 ha semi-gesloten kassen in 2011.

Ook in België heeft het terugdringen van fossiele brandstoffen en duurzaam ondernemen veel belangstelling gekregen. In de glastuinbouw zie je onder andere de opkomst van WKK gebruik, warmtepompen, luchtbehandelingskasten maar zeker ook alternatieve energiebronnen worden onderzocht. Het certificatensysteem maakt dit zeker aantrekkelijk. Over aardwarmte is in België steeds meer discussie over de mogelijkheden en toepassing hiervan.

Aardwarmte is een alternatief voor aardgas. Binnen de glastuinbouw kan aardwarmte uitstekend worden benut. Grote investeringskosten belemmeren op dit moment nog de gewenste uitrol van aardwarmtegebruik, zonder van tevoren absoluut zeker te weten dat er na uitvoering van een groot deel van die investeringen voldoende aardwarmte beschikbaar is voor een rendabele exploitatie. De laatste periode is de belangstelling voor aardwarmte in zowel Nederland als België enorm toegenomen. De mogelijkheden van aardwarmte zijn bijzonder groot. Stijgende energiekosten en de grote energiebesparing zullen de aantrekkelijkheid ervan vergroten. Tevens geeft het gebruik van aardwarmte zekerheid over de energiekosten voor de lange termijn. Voordelen zijn ook dat de installaties voor aardwarmte een langere levensduur hebben en de leveringszekerheid.

De Overheid en Rabobank NL laten middels een garantieregeling blijken volledig achter dit alternatief voor aardgas te staan. Potentiele gebruikers hebben de beschikbare subsidiepot ruimschoots overschreven.

Het bovenstaande, alsmede vragen van potentiele klanten zijn aanleiding voor de Lek/Habo Groep om samen met andere participerende partijen een concept voor het gebruik van aardwarmte uit te werken. Hiermee willen we deze vraag kunnen beantwoorden en klanten een oplossing bieden die hen tevens alle zorg uit handen neemt en voldoende afdekking geeft van kwaliteit en de risico's. Met name kwaliteit en risico's mogen niet worden onderschat.

Deze aspecten zijn voor de Lek/Habo Groep en haar participanten de rode draad in de opzet van haar concept, "The one stop shop".

Nieuws